Privacyverklaring Drebbel & Co

Drebbel & Co is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
VOF Drebbel & Co
e-mail: klantenservice@drebbelenco.nl
tel: 06-44978591
KvK nummer: 67244696

Persoonsgegevens die wij verwerken
Drebbel & Co verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•  voor- en achternaam
•  e-mailadres
•  overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt (in correspondentie en telefonisch).
Denk bijvoorbeeld aan de contactgegevens van de school of gegevens die nodig zijn om een account te maken dat toegang biedt tot het digitale lesmateriaal.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@drebbelenco.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Drebbel & Co verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•  je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
•  je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
•  om (digitale) goederen en diensten bij je af te leveren
•  je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
•  verzenden van onze nieuwsbrief.

Geautomatiseerde besluitvorming
Drebbel & Co neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Drebbel & Co) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Drebbel & Co bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De maximale bewaartermijn van gegevens is een schooljaar of 12 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Drebbel & Co verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals het hostingbedrijf dat onze website faciliteert, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Drebbel & Co blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Drebbel & Co gebruikt technische en functionele cookies, zodat de website goed werkt. Om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website, maken we gebruiken van Google Analytics (analytische cookies). We zorgen ervoor dat Google Analytics geen inbreuk maakt op je privacy. Hoe doen we dat?
Drebbel & Co:
•   heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
•   deelt geen gegevens over het gebruik van onze website met Google
•   gebruikt de Google Analytics-cookies niet voor andere Google-diensten (zoals advertenties)
•   heeft gekozen voor niet in z’n geheel registreren van het IP-adres van de bezoeker
•   heeft ervoor gezorgd dat gegevens van Google Analytics cookies beveiligd (versleuteld) verstuurd worden.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Drebbel & Co en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@drebbelenco.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Drebbel & Co wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Drebbel & Co neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via klantenservice@drebbelenco.nl.